Ecodesign

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

LECHMA WRPO1.2 P/1/13                                                                  

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

unia

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy Kodeks Cywilny w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Inwestycja współfinansowana będzie przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”,

1. Zamawiający: LECHMA Lech Piasny ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP pod nr NIP: 7810063898, Regon 630003255, tel. 696 413 589; fax. 61 65 67 421; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; strona www: http://www.lechma.com.pl/

2. Przedmiot zamówienia: dostawa i wdrożenie zrobotyzowanego systemu spawalniczego i zautomatyzowanie zarządzania produkcją w miejscowości Mieszków w gminie Jarocin, ulica Dworcowa 82 w ramach projektu „Wdrożenie zrobotyzowanego systemu spawalniczego i zautomatyzowanie zarządzania produkcją podniesieniem konkurencyjności i innowacyjności firmy”, (Nr projektu: UDA-RPWP.01.02.01-30-718/12-00) zgodnie z zakresem rzeczowym niniejszego zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

3. Miejsce i sposób udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia: siedziba LECHMA Lech Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań, w dziale handlowym, strona www: http://www.lechma.com.pl/ . Wszelkie zmiany treści ogłoszenia lub SIWZ, dokonane w przypadku określonym w SIWZ, Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

4. Termin związania ofertą: 45 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
e) braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego i ZUS.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków został zawarty w SIWZ.

6. Podwykonawcy: Zamawiający dopuszcza możliwość posłużenia się przez Wykonawcę podwykonawcami.

7. Termin i miejsce składania ofert i ich otwarcia: oferty należy składać do dnia 23.04.2013 r. do godziny 15.00 w siedzibie LECHMA Lech Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań – dział handlowy. Szczegóły w zakresie sposobu i trybu złożenia oferty określa SIWZ. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.04.2013 r. o godzinie 15.15 w siedzibie LECHMA Lech Piasny, ul. Strzeszyńska 30, 60-479 Poznań, w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze.

8. Termin realizacji zamówienia: rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w terminie 5 dni licząc od dnia zawarcia umowy; zakończenie realizacji umowy nastąpi  najpóźniej w terminie do dnia 27.06.2013 r.

9. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
* najniższa cena – waga 50%;
Oferta, która będzie zawierała najniższą cenę uzyska maksymalną ilość punktów w tym kryterium, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów wg. następującego wzoru:
C= C min/C ofer. X 50 pkt.,   gdzie :   
C - ilość punktów przyznana danej ofercie,
C min - najniższa cena brutto wynikająca ze złożonych ofert,
C ofer. - cena brutto badanej oferty.
*termin płatności faktur za wykonane zamówienie - waga 20%, z zastrzeżeniem, że minimalną ilość punktów (1 pkt) otrzymuje się za 60 – dniowy termin płatności, maksymalną ilość punktów (20 pkt.) można otrzymać za 120 – dniowy termin płatności, natomiast za krótsze okresy odpowiednio:

Termin płatności     60 dni    65 dni     70 dni    75 dni     80 dni     85 dni    90 dni    95 dni    100dni    110dni    120dni
Ilość punktów    1 pkt.    2 pkt.     4 pkt.    6 pkt.     8 pkt.    10pkt.    12pkt.    14pkt.    16pkt.    18pkt.    20pkt.

*okres gwarancji udzielony na wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ elementy przedmiotu zamówienia – waga 20%; oferta, która będzie spełniała w najwyższym stopniu przedmiotowe kryterium uzyska maksymalną ilość punktów, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów stosownie do proporcji w jakiej pozostaje ocena zaoferowanych elementów przedmiotu zamówienia do oceny oferty ocenionej najwyżej.
* zasady i warunki realizacji serwisu gwarancyjnego elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w załączniki nr 1 do SIWZ  - waga 10%. oferta, która będzie spełniała w najwyższym stopniu przedmiotowe kryterium uzyska maksymalną ilość punktów, natomiast pozostałe oferty odpowiednio mniej punktów stosownie do proporcji w jakiej pozostaje ocena zaoferowanych elementów przedmiotu zamówienia do oceny oferty ocenionej najwyżej.
Wybrana zostanie oferta, która według formuły ocen uzyska największą liczbę punktów.

10. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Poznań, dnia 09.04.2013 r.

 

Podpis Zamawiającego: Lech Piasny – Właściciel

 

Pliki do pobrania:

 

1WRPO  1.2  OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

2WRPO 1.2 SIWZ

3WRPO 1.2 załącznik 1

4WRPO 1.2 załacznik 2

5WRPO 1.2 załącznik 3

6WRPO 1.2 załącznik 4

7WRPO 1.2 załącznik 5

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI